نام تجاری: همرو

تاریخ تأسیس: 1397

حوزه‌ی فعالیت: Coaching – HR Development

مدیرعامل: مهندس امیر مهرانی

محصولات:
• خدمات کوچینگ و مربی‌گری
• خدمات مشاوره توسعه سازمانی
• خدمات جذب نیروی انسانی
• برگزاری همایش های تخصصی
• تولید محتوا

وب سایت: www.hamro.org

مشاهده وب‌سایت