نام تجاری: رای دانا

تاریخ تأسیس: 1379

حوزه‌ی فعالیت: ERP Solution

مدیرعامل: مهندس حسن نیلفروشان

محصولات:
• محصول دانش بنیان CyberERP
• راهکار مدیریت منابع انسانی
• راهکار مدیریت منابع مالی
• راهکار مدیریت موجودی
• راهکار خرید و تدارکات
• راهکار سفارشات و فروش

وب سایت: www.raydana.com

مشاهده وب‌سایت