نام تجاری:زمین هوشمند

تاریخ تأسیس: 1394

حوزه‌ی فعالیت:  Smart Agriculture

مدیرعامل: مهندس کاووس آیینه نگینی

محصولات:
• خدمات گلخانه و باغ هوشمند
• تجهیزات اتوماسیون کشاورزی
• ماشین‌آلات کشاورزی
• نرم افزارهای کشاورزی
• بازرگانی محصولات کشاورزی

وب سایت: www.smartearchco.ir

مشاهده وب‌سایت