نام تجاری: رهنمان

تاریخ تأسیس: 1399

حوزه‌ی فعالیت: Consulting – Research – Content

مدیرعامل: دکتر فرهاد نیلی

محصولات:
• مجموعه فارکست
• وبسایت رهنمان
• فارکست ویدیویی
• پروژه‌های تحقیقاتی و مشاوره
• سمینارهای سازمانی

وب سایت: www.rahnaman.com

مشاهده وب‌سایت