نام تجاری: WeeDoo – WeeDoc

تاریخ تأسیس: 1396

حوزه‌ی فعالیت: Professional Services

مدیرعامل: دکتر حامد رفیعی

محصولات:
• خدمات مالی و حسابداری
• خدمات ثبتی
• خدمات لجستیک
• خدمات نگهداری ساختمان
• خدمات امنیت و حراست فیزیکی

وب سایت: www.smartserviceco.ir

مشاهده وب‌سایت