نام تجاری: اعتماد

تاریخ تأسیس: 1396

حوزه‌ی فعالیت: Digital Identity – CA – E signature

مدیرعامل: مهندس جمشید آزاده

محصولات:
• خدمات هویت دیجیتال
• گواهی الکترونیک (CA)
• زیرساخت کلید عمومی (PKE)
• خدمات امضای همراه (MSSP)

وب سایت: www.smarttrustco.ir

مشاهده وب‌سایت